Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI

Koalicija je formirana u julu 2007. godine pod nazivom "Koalicija organizacija osoba sa invaliditetetom" KOLOSI-BN, i u njenom sastavu je bilo deset udruženja. U 2013. godini zbog promjene statusa opštine Bijeljina u Grad Bijeljina promijenila je svoj naziv u "Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine" KOLOSI.

Koalicija sada broji 12 udruženja. Koalicija KOLOSI prevashodno je formirana sa ciljem da predstavnici udruženja koja je čine, na partnerskoj osnovi i jedinstven način djeluju prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou lokalne zajednice u zagovaranju za poštivanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom. 

Koalicija svoj rad zasniva na Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom UN-a, koju je BiH ratifikovala 2010. godine, Politici u oblasti invalidnosti BiH, Ustavu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Strategiji za unapređenje društvenoj položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj, Strategiji za razvoj Grada Bijeljina 2014.-2023., Sporazumu o saradnji između Grada Bijeljina i nevladinih organizacija i Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti Grada Bijeljine za period 2018.-2020.

Koalicija KOLOSI zajedno sa drugim koalicijama kroz MyRight program zajedničkih aktivnosti radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u svim segmentima života i društva.

Zajedničke aktivnosti u okviru MyRight programa u BiH se implementiraju na nivou pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom, a implementaciju koordinira i nadzire kancelarija MyRight. Za ovaj programski ciklus (2018.-2022.) predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su se složili da će se usmjeriti na mobilizaciju mladih osoba s invaliditetom kako bi se edukovali o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i upoznali sa aktivnostima monitoringa i zagovaranja te aktivnije uključili u rad organizacija osoba s invaliditetom. Predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su takođe dogovorili da će raditi na edukaciji svog članstava, kao i drugih aktera koji su zainteresirani i nadležni  za obrazovanje, o inkluzivnom obrazovanju koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Organizacije članice Koalicije:

1. "Međuopštinsko udruženje civilnih invalida žrtava rata Bijeljina" (vodeća organizacija Koalicije)

2. Odbojkaški klub invalida "Semberija" Bijeljina

3. "Međuoštinska organizacija slijepih Bijeljina"

4. "Udruženje gluvih i nagluvih regije Bijeljina"

5. Udruženje žena sa invaliditetom "IMPULS" Bijeljina

6. Udruženje za pomoć mentalno zaostalim licima "NADA" Bijeljina

7. Humanitarno udruženje žena "ARTA Bijeljina

8. Udruženje žena oboljelih od karcinoma dojke "GEA" Bijeljina

9. Udruženje oboljelih od multiple skleroze "Semberija-Majevica-Posavina" 

10. Košarkaški klub u kolicima "Bijeljina" Bijeljina

11. "Regionalno udruženje distrofičara Bijeljina"

12. "Udruženje paraplegičara i ostalih invalidnih lica" opštine LopareAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World