Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije "Zajedno smo jači"

Koalicija "Zajedno smo jači" je osnovana u martu/ožujku 2011. godine kao nevladina, nepolitička, neprofitna i dobrovoljna mreža udruženja osoba sa invalidtetom i njihovih prijatelja, koja je osnovana radi zagovaranja ostvarivanja interesa i prava osoba s invaliditetom.

Važna uloga Koalicije kao jedinstvene forme očituje se kroz snažno zagovaranje u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom, promjenu odnosa društva prema osobama sa invaliditetom, i da se kroz osnaživanje osoba sa invaliditetom osnaže organizacija osoba sa invaliditetom na lokalnom i nacionalnom nivou.

Vizija Koalicije "Zajedno smo jači" je da se djelovanjem kroz zajedničku i osnaženu strukturu mreže/koalicije, udruženim snagama dođe do ostvarivanja prava i boljih uslova života pomenute populacije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji (HNK/Ž), pod motom: "Korak po korak do socijalne uključenosti".

Aktivnosti Koalicije su usmjerene na upotrebu UN Konvencije o pravima soba sa invaliditetom kao osnovnog alata za zagovaranje i poštivanje prava osoba sa invaliditetom. Koalicijske aktivnosti podrazumijevaju aktivnu saradnju sa predstavnicima lokalnih općinskih i kantonalnih vlasti i nevladinim organizacijama zainteresiranim za kreiranje politike na lokalnom nivou, ostvarivanjem što čvršće saradnje sa predstavnicima lokalnih vlasti da bi u konačnici imali usvojen nacrt Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti u HNK/Ž.

Cilj svih aktivnosti Koalicije "Zajedno smo jači" je stvaranje snažne zajedničke strukture, kako bi udruženim snagama kroz zajedničko djelovanje ostvarili prava osoba sa invaliditetom i došli do boljih uslova života pomenute populacije u HNK/Ž.

Koalicije "Zajedno smo jači" zajedno sa drugim koalicijama kroz MyRight program zajedničkih aktivnosti radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u svim segmentima života i društva. 

Zajedničke aktivnosti u okviru MyRight programa u BiH se implementiraju na nivou pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom, a implementaciju koordinira i nadzire kancelarija MyRight. Za ovaj programski ciklus (2018.-2021.) predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su se složili da će se usmjeriti na mobilizaciju mladih osoba s invaliditetom kako bi se edukovali o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i upoznali sa aktivnostima monitoringa i zagovaranja te aktivnije uključili u rad organizacija osoba s invaliditetom. Predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su takođe dogovorili da će raditi na edukaciji svog članstava,  kao i drugih aktera koji su zainteresirani i nadležni  za obrazovanje, o inkluzivnom obrazovanju koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Organizacije članice Koalicije:

1. Udruženje mladih "Ružičnjaka-Los Rosalesa" Mostar

2. Udruženje roditelja i prijatelja osoba sa posebnim potrebama "Sunce" Mostar

3. Humanitarna udruga "Cvijet" Čapljina

4. Udruga prijatelja i roditelja djece sa posebnim potrebama "Susret" Čitluk

5. Udruga građana roditelja djece s posebnim potrebama "Djeca nade" - Prozor - Rama

6. Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama "I", Konjic

7. Udruga za Down sindrom, Mostar

8. Fondacija Our kids-Naša djeca, Mostar

9. Udruženje slijepih i slabovidih lica, Konjic - Jablanica

10. Udruga "PUŽNICA" Mostar

11. Udruga "Vedri osmijeh" Mostar


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World