Slika naslovne strane Monitoringa za medije Monitoring štampanih medija u BiH

Za potrebe monitoringa praćeni su vodeći štampani mediji u BiH

Slika naslovne stranice Kodeksa o na?inu predstavljanja OSI u medijima Kodeks o načinu predstavljanja OSI u medijima

Kodeks je produkt zajedni- čkog rada 46 bosanskoher-cegovačkih organizacija OSI

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World