MyRight globalni ciljevi 2030

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, ove godine obilježava se sa temom „Postizanje 17 ciljeva za budućnost kakvu želimo". Tema je odabrana u skladu sa nedavno usvojenim ciljevima održivog razvoja širom svijeta, za period do 2030. godine, a koji se odnose na inkluzivnost društava za sve i uključuju osobe sa invaliditetom.

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen. Svi ljudi bi trebali biti u mogućnosti da utiču na svoju situaciju i da se osjećaju uključenim. Ovom agendom želi se smanjiti nejednakost i ona ističe da niko ne bi trebao biti diskriminiran na osnovu godina, spola, invalidnosti, religije ili etničke pripadnosti.
Osobe sa invaliditetom su najbrojnija manjinska grupa na svijetu, koja prema statistici Svjetske zdravstvene organizacije obuhvata 15% populacije. Osobe sa invaliditetom se suseću sa mnogobrojnim preprekama učešću u svim društvenim sferama, iako je u našoj državi ratificirana Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija i Opcioni protokol uz Konvenciju još 2010.godine. Značajnijih pomaka, kako smo vidjeli u Alternativnom izvještaju o primjeni Konvencije koji je u septembru ove godine prvi put predstavljen UN komitetu za prava osoba sa invaliditetom, nije bilo.
Osobe sa invaliditetom i dalje traže učešće u svim pitanjima od značaja za osobe sa invaliditetom, ne samo kao posmatrači i krajnji korisnici, već i kao kreatori odluka. Jedan od osnovnih preduslova za ravnopravno učešće predstavljaju adekvatna ortopedska i asistivna pomagala, te tehnologije koje osiguravaju temelj nezavisnog i aktivnog življenja na jednakim osnovama sa svim ostalim građanima društva.
Upravo zbog toga provodimo kampanju #PonosniNaSebe, koja, osim podizanja svijesti društva o mogućnostima osoba sa invaliditetom, promoviše i borbu za prava osoba sa invaliditetom kojima država treba da stvori mehanizme putem kojih će biti omogućeno da sve osobe sa invaliditetom budu ravnopravni građani.
U duhu ciljeva održivog razvoja, čiji indikatori po prvi put obuhvataju i osobe sa invaliditetom, pogotovo u dijelu smanjenja siromaštva, obrazovanja i mogućnosti učešća u društvu, u godini u kojoj se obilježava 10 godina od usvajanja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija i na 24. godišnjicu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u nastavku vam donosimo video koji će vam na jednostavan način pojasniti zašto nam je provedba milenijumskim ciljevima važna.
Zajedno možemo ostvariti ove ciljeve za održivi razvoj i obezbijediti sebi i budućim generacijama bolji svijet u kojem ćemo živjeti.


Više o Globalnim ciljevima za održivi razvoj na: https://www.un.org/sustainabledevelopment/, koje su veze između  Global Goals for Sustainable Development i UN CRPD na web stranici European Disability Forum 👉 https://bit.ly/2vQfxJqAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World