Realizacija webinara za prezentaciju „Indikatora“

MyRight je u saradnji sa Društvom ujedinjenih građanskih akcija - DUGA u proteklom periodu održao dva webinara na kojima su prezentirani „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”.

Nakon značajnog vremena posvećenog detaljnim pripremama svih članova i članica tima autora koji su izrazili spremnost da online prezentuju sadržaj dokumenta „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom", tokom maja održane su dvije prezentacije u formi webinara. Dokument „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom" je namijenjen obrazovnim vlastima kako bi im olakšao praćenje ispunjenosti osnovnih uslova koji omogućavaju i osiguravaju kvalitetno inkluzivno obrazovanje djece/mladih/osoba s invaliditetom u redovnom školskom sistemu i nastao je kao dio projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje-sada!" kojeg MyRight sprovodi u partnerstvu sa Društvom ujedinjenih građanskih akcija - DUGA.

Prva prezentacija indikatora održana je 15. maja 2020. godine za predstavnike organizacija osoba s invaliditetom iz regija Bijeljina, Doboj, Sarajevo, Tuzla i Mostar, je bila probijanje leda za sve učesnike u procesu. Pred članovima tima autora, kojeg su činili predstavnici ministarstava obrazovanja kao i predstavnica institucije Ombudsmana za djecu RS, je bio veliki izazov da sadržaj ovog obimnog dokumenta, koji nabraja indikatore za zakonodavstvo, učešće i finansiranje, predstavi ciljnoj grupi na način da osnaži i podstakne na zagovaranje da obrazovane vlasti usvoje i koriste indikatore u svom budućem radu. Mada je većina organizacija civilnog društva bila upoznata sa postojanjem webinara kao platforme za online prezentacije i treninge i prije korone, rijetki su promišljali o koristi i efikasnosti korištenja ovih platformi sve dok na to nismo bili primorani. Uslijed pandemije korona virusom koja nas je spriječila u nastavku redovnih planiranih aktivnosti održavanja okruglih stolova i sastanaka uživo, izazov aktivnog korištenja webinara su i organizatori, autori ali i učesnici/slušaoci, prvim webinarom uspješno prevazišli.

Drugi webinar je održan 29. maja 2020. godine i imao je za cilj jačanje kapaciteta predstavnika/ca institucija nadležnih za obrazovanje u razumijevanju važnosti korištenja indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja djece/mladih/osoba s invaliditetom. Znajući da većina ministarstava obrazovanja nije dovoljno upoznata sa konceptom pristupa invaliditetu i inkluzivnom obrazovanju s aspekta ljudskih prava, tim autora je u svojim izlaganjima na sažet i jasan način pokrio ove segmente kao dio obaveza koju su stavljene pred obrazovne vlasti. Zahvaljujući predanosti autora/prezentatora dokumenta, prezentacija za obrazovne vlasti je bila prilagođena s fokusom na važnost ispunjavanja mnogobrojnih osnovnih standarda kako bi djeca/mladi/osobe s invaliditetom uživali pravo na kvalitetno inkluzivno obrazovanje.

Dokument indikatora je kao alat stavljen na raspolaganju ministarstvima obrazovanja za lakše praćenje, planiranje i ispunjenje preduslova neophodnih za sprovođenje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja kao i za sveobuhvatno i uporedivo izvještavanje o stanju inkluzivnog obrazovanja djece/mladih/osoba s invaliditetom u skladu sa ratificiranom Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Vjerujemo da je webinar uspio zainteresirati učesnike/ce u tolikoj mjeri da će unutar svojih institucija pristupiti korištenju indikatora i doprinijeti progresivnoj realizaciji spomenutih ratificiranih međunarodnih ugovora.

Sljedeći webinar za predstavnike/ce organizacija osoba s invaliditetom i organizacija civilnog društva iz dijelova BiH koji nisu dio MyRight programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija je planiran za ponedjeljak, 22. juni 2020. godine. Svi zainteresovani se mogu registrovati na slijedećem linku: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nckCU1gIQH6EUAxojMLPSg

Indikatore za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom možte naći na slijedećem linku: http://www.myright.ba/prava-osoba-s-invaliditetom

Drugi webinar koji je imao je za cilj jačanje kapaciteta predstavnika/ca institucija nadležnih za obrazovanje u razumijevanju važnosti korištenja indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja djece/mladih/osoba s invaliditetom možete naći na linku ispod ovog teksta.


Ova aktivnost se odvija u sklopu projekta "Kvalitetno inkluzivno obrazovanje - sada!" kojeg finansiraju ADA, Light for the World i Kahane Foundation.
ada_logo      Light for the world_logo        kahane fondation_logoAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World