Trening na temu „Uključivanje rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove“

U organizaciji MyRight-a u periodu od 20. do 23. februara 2018. godine u Sarajevu je održan trening na temu „Uključivanje rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove", kojem su prisustvovali predstavnici pet koalicija i pet partnerskih organizaija osoba s invaliditetom.

Slika. Učesnici MyRight treninga Uključivanje rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove, 20. do 23. februar 2018.

Uključivanje perspektive rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove podrazumijeva proces procjene uticaja svake planirane akcije, uključujući zakonodavstvo, politike i programe na svim područjima i na svim nivoima, od individualnog/porodičnog nivoa do nivoa zajednice i nacionalnog institucionalnog nivoa, na muškarce i žene. To je strategija koja prepoznaje da i muškarci i žene imaju različite interese, iskustva i potrebe. Strategija (plan) uključivanja perspektive rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove osigurava da se ti različiti interesi i prioriteti poštuju i koriste prilikom dizajniranja, implementacije, praćenja i evaluacije politika i programa u svim političkim, ekonomskim i društvenim područjima tako da muškarci i žene imaju jednaku i pravičnu korist.

Učesnici su tokom ovog četverodnevnog treninga prošli kroz sljedećih pet modula:

Modul 1: Upoznatost o rodu - percepcije i znanje

Ovaj modul se fokusira na percepcije učesnika o tome šta znači biti muškarac ili žena. Razjašnjava razliku između pola i roda.

Modul 2: Rod i invaliditet

Ovaj modul objašnjava razvoj modela invaliditeta i rodnih modela u odnosu na međunarodne pravne instrumente. Upoređuje sličnosti u pogledu razumijevanja, na primjer barijera i prava kao i praktičnih i strateških potreba.

Modul 3: Rodna ravnopravnost i uključivanje rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove

Ovaj modul se bavi stereotipima o muškarcima (muškosti) i ženama (ženstvenosti) sa i bez invaliditeta i kako se oni odnose na specifične vrijednosti, stavove i ponašanje, koji mogu izazvati diskriminaciju i nasilje.

Modul 4: Rodno osjetljiva facilitacija

Ovaj modul se fokusira na obuku drugih ljudi (na primjer, članova iste organizacije ili sličnih organizacija) o uključivanju rodne ravnopravnosti u društvene tokove. Modul obuhvata učenje odraslih, vještine facilitacije, prezentacije i kako se suočiti sa emocijama i otporima prema određenim temama od strane učesnika.

Modul 5: Rod i invaliditet u programiranju

Ovaj modul daje kontekst dvostruke diskriminacije žena i djevojaka sa invaliditetom u tematskim oblastima, kao što su npr. obrazovanje, zapošljavanje, a naročito rodno zasnovano nasilje. Predstavlja organizacione primjere uključivanja rodne ravnopravnosti i uključuje i informacije o rodno osjetljivom budžetiranju kao dijelu zagovaranja (za rodno osjetljivu alokaciju budžeta na nivou vlade) i sa unutrašnjim organizacionim pristupom.

Učesnici su tokom cijelog treninga pokazali veliku motivaciju za rad, te spremnost da stečena znanja prenesu u svoje organizacije i koalicije, te da koncept rodne ravnopravnosti promovišu kroz svoj cjelokupan rad i djelovanje.

Ovaj trening je realizovan u okviru MyRight projekta "Gender Training of trainers” i predstavlja uvod u novi program projekata MyRight-a, koji će implementirati pet koalicija i pet partnerskih organizacije osoba sa invaliditetom u naredne četiri godine.

Slike sa ovog treninga možete naći na našoj flickr stranici na sljedećem linku: 

https://www.flickr.com/photos/130439469@N05/albums/72157693156298764Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World